تاریخچه سختی گیری آب و مهمترین نوع دستگاه‌های سختی گیر