میزان اکیسژن خواهی بیولوژیکی فاضلاب چیست و چگونه اندازه گیری می‌شود؟