میزان اکسیژن خواهی شیمیایی فاضلاب چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟