مشکلات ناشی از جلبک‌ها در تصفیه خانه‌ها و منابع آب