کل کربن آلی یا TOC و روش‌های اندازه‌گیری و کاهش آن