سختی گیر رزینی، انواع آن و فواید استفاده از آن را بیشتر بشناسید