عملکرد تصفیه آب اسمز معکوس (RO) : فرآیندها و تعاریف