باکتری‌های تصفیه کننده فاضلاب و پارامترهای موثر بر رشد آنها