اهمیت و مزایای استفاده از آب شیرین کن در شرایط بحرانی